GIAO THOA SÓNG
   Mô phỏng   Thực nghiệm 
Sóng ngang
Sóng dọc
Sóng hỗn hợpXn1
Xn2
D

Δt(s)
TRÌNH DUYỆT NÀY KHÔNG HỖ TRỢ CANVAS!!!


 A1(cm)  f1(hz)  λ1(cm)  φ1(°)
 A2(cm)  f2(hz)  λ2(cm)  φ2(°)

 Hiển thị
Khung dây
Pha 1
Pha 2
Pha tổng hợp

 Chú giải
   Nguồn sóng 1
   Nguồn sóng 2
   Phần tử
   Phần tử [click]