GIAO THOA SÓNG
   Mô phỏng   Thực nghiệm 
Sóng nước  
  1 chiều
  2 chiều
Sóng âm  
  1 chiều
  2 chiều
  3 chiều


Xn1
Xn2
D

Δt(s)
TRÌNH DUYỆT NÀY KHÔNG HỖ TRỢ CANVAS!!!


 A1(cm)  f1(hz)  λ1(cm)  φ1(°)
 A2(cm)  f2(hz)  λ2(cm)  φ2(°)

 Hiển thị
  Trục tọa độ
  Khung dây
  Xm=
  Zm=
  Ym=


 Chú giải
   Nguồn sóng
   Đánh dấu
   Phần tử