SÓNG CƠ HỌC
   Mô phỏng   Thực nghiệm 
Sóng ngang
Sóng dọc


Xn
D

Δt(s)
TRÌNH DUYỆT NÀY KHÔNG HỖ TRỢ CANVAS!!!

 A(cm)  f(hz)  λ(cm)  φ(°)

 Hiển thị
  Khung dây
  Pha phần tử 1
  Pha phần tử 2
  Độ lệch pha


 Chú giải
   Nguồn sóng
   Phần tử
   Phần tử 1 [click]
   Phần tử 2 [ctrl+click]