SÓNG CƠ HỌC 3D
   Mô phỏng   Thực nghiệm 
Sóng nước  
  1 chiều
  2 chiều
Sóng âm  
  1 chiều
  2 chiều
  3 chiều


Xn
D

Δt(s)
TRÌNH DUYỆT NÀY KHÔNG HỖ TRỢ CANVAS!!!


 A(cm)  f(hz)  λ(cm)  φ(°)

 Góc quay
  Góc tự do
  Góc vòng tròn


 Hiển thị
  Trục tọa độ
  Phần tử
  Khung dây
  Mặt cắt
  Xm=
  Zm=
  Ym=


 Chú giải
   Nguồn sóng
   Đánh dấu
   Phần tử