Sóng ngang


Sóng dọc


Sóng nước


Sóng âm


Sóng nhạc lửa


Sóng trong không gian