Phần mềm mô phỏngDAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC
3DEd™ - phiên bản 2.0

Tác giả: Dr. Phạm Xuân Quế & Phạm Thế Vinh
Liên hệ: vinhptfpt@gmail.com