English 
Tùy chọn Mở rộng
Ô lưới
Nhạc
Hướng dẫn

[↑]
[←][→]
[↓]
Xếp GẠCH Hi!
0
Ghi điểm: 0
Độ cao: 0
Trình độ: -5+
[-][=]
Kế tiếp

[R]
[Spc] or [Z]
Người chơi
[N][P]